ANP Igazgatóság
ANPI logo

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mint adatkezelő az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, valamint a hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően, így különösen, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) alapján az alábbiakról tájékoztatja:

Az Igazgatóság elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, azokat bizalmasan kezeli, biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesülését, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát.

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon a személyes adatok kezeléséről és a személyes adatokhoz fűződő jogokról a weblappal és hírlevéllel kapcsolatban.

1. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei

Adatkezelő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Adatkezelő képviselője: Veress Balázs igazgató Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. E-mail cím: info.anp@t-online.hu

Telefon: +36-48-506-000

Fax: +36- 48-506-001

Honlap: www.anp.hu, http://anp.nemzetipark.gov.hu

2. Fogalmak

A fogalmak meghatározása a GDPR alapján történik. Amikor jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

I. Weblap

1.1 Az adatkezelés célja

Az Igazgatóság weblapja üzemeltetéséhez különböző cookie-kat használ. A cookiek alkalmazásával az Igazgatóság célja a weboldal biztonságos üzemeltetése, a weboldal böngészési élményének a javítása, személyre szabott kiszolgálása, valamint statisztikai célú webanalitikai mérése és a honlap látogatási szokások vizsgálata.

1.2. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

1.3. A kezelt adatok köre

A cookiek az érintett bizonyos böngészési adatait tárolják egy-egy látogatás során. A böngészőprogramok ezeket az adatokat minden megnyitáskor kommunikálják a weboldalt kiszolgáló szerver felé, ezáltal lehetséges, hogy az érintett számára „személyre szabottan” jelenjenek meg egy-egy oldal újabb és újabb megnyitásakor, így kényelmesebbé és gyorsabbá tehetik a weboldal használatát.

1.4. Az adatkezelés időtartama, a személyes adatok tárolásának ideje

Az Igazgatóság a weboldalra látogatókat tájékoztatja a cookiek használatáról és lehetőséget biztosít a számukra, hogy azok használatához hozzájáruljanak, vagy megtiltsák azok használatát.

A cookiek alkalmazásához történő érintetti hozzájárulás alapján az Igazgatóság az adatkezelést a hozzájárulás visszavonásáig végzi.

II. Hírlevél (marketing levél)

2.1. Az adatkezelés célja

A honlapon (illetve e-mailben, vagy személyesen, gyűjtőíven) hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség, mely által a feliratkozó értesülhet az Igazgatósággal kapcsolatos információkról, az Igazgatóság eseményeiről és más érdekes hírekről.

Az adatkezelés annak érdekében történik, hogy a feliratkozók részére a megadott elektronikus levelezési címre az aktuális hírlevél megküldése annak megjelenését követően, kapcsolattartás céljából, az aktuális hírekről, szolgáltatásokról szóló értesítések érdekében. Az érintett által a feliratkozás során megadott adatokat kizárólag a hírlevél küldéséhez használja az Igazgatóság.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Az Igazgatóság a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében megadott adatait kezeli. A feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Igazgatóság a tájékoztatóban írt módon kezelje.

2.3. A kezelt adatok köre

Az érintett e-mail címe, neve (nem kötelező).

2.4. Az adatkezelés időtartama, a személyes adatok tárolásának ideje

A személyes adatok kezelése a feliratkozással kezdődik és a feliratkozó által adott hozzájárulás visszavonásáig, a személyes adatok kérelemre történő törléséig tart. A feliratkozó a hírlevélről bármikor és feltétel nélkül, ingyenesen leiratkozhat.

3. Az érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban megillető jogok

Az Igazgatóság számára fontos, hogy az érintettek megismerjék a személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaikat.

A hatályos adatvédelmi szabályok alapján az alábbi jogokkal élhet az érintett személyes adataival kapcsolatban:

a. átlátható tájékoztatáshoz való jog [GDPR 12–14. cikkek]: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapjon a személyes adataival kapcsolatosan végzett adatkezelésről és az azzal összefüggő minden információról.

b. a személyes adatokhoz való hozzáférés joga [GDPR 15. cikk]: az érintett írásban – ide értve az elektronikus utat is – előterjesztett kérelmével tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről és abba bele is tekinthet. Az érintett kérelmére az Igazgatóság bármikor köteles tájékoztatást adni az általa kezelt, az érintettre vonatkozó adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

c. a személyes adatok helyesbítéséhez való jog [GDPR 16. cikk]: az érintett kérheti személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, amennyiben pontatlan adatot tartalmaz, valamint – figyelemmel az adatkezelés céljára – kérheti személyes adatainak kiegészítését.

d. a személyes adatok törléséhez való jog [GDPR 17. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy az az Igazgatóság – a kötelező adatkezelés kivételével – indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott valamely feltétel fennáll. A személyes adat törlése esetén az adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítási költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő esetleges további adatkezelőket, illetve adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Igazgatóság jogosult arra, hogy a törléshez való jogot korlátozza és az adatok törlését megtagadja, illetve ne valósítsa meg amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében megfogalmazott valamely feltétel fennáll, így:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

e. az adatkezelés korlátozásához való jog [GDPR 18. cikk]: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, amennyiben

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

f. adathordozhatósághoz való jog [GDPR 20. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont] vagy az adatkezelés szerződésen alapul [6. cikk (1) bekezdés b) pont] és az adatkezelés automatizált (elektronikus úton) módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog keretében az érintett – ha ez technikailag megvalósítható – kérheti, hogy az Igazgatóság az általa megjelölt személyes adatokat az általa pontosan megjelölt adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

g. a tiltakozáshoz való jog [GDPR 21. cikk]: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

h. a felügyeleti hatósághoz való fordulás joga, bírósághoz történő fordulás joga és panasztételi jog [GDPR 77. cikk]: amennyiben az Igazgatóság adatkezelésével összefüggésben bármely érintettnek észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés történt, vagy az Igazgatóság jogellenes adatkezelést végez, kérjük elsődlegesen forduljon az Igazgatósághoz ügyének kivizsgálása végett.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés történt, vagy az Igazgatóság jogellenes adatkezelést végez (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja).

4. Az érintetti jogok gyakorlásának módja és menete

Az érintett bármilyen, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, kérelemmel, panasszal az Igazgatósághoz fordulhat az info.anp@t-online.hu e-mail címen, vagy postai úton, illetve személyesen az Igazgatóság székhelyén (3758 Jósvafő, Tengerszemoldal 1.).

Az Igazgatóság a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban vagy az érintett által választott kapcsolattartási formában (pl. elektronikus levélben) tájékoztatást ad az érintett részér. Ha az Igazgatóság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintetti jogok gyakorlását az Igazgatóság díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintetti jogok gyakorlásával vagy bármely az Igazgatóságot érintő adatvédelemmel összefüggő kérdésével forduljon hozzánk bizalommal.

Letölthető adatkezelési tájékoztatók

envelope

Értesülj azonnal!

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj friss híreinkről, érdekességeinkről, látnivalóinkról az Aggteleki Nemzeti Park területéről és környékéről.
Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj friss híreinkről, érdekességeinkről, látnivalóinkról az Aggteleki Nemzeti Park területéről és környékéről.
  Túrák és programok
  Túrainformációk
  Kiemelt helyszínek
  Környezeti nevelés
  A parkról
ANP Igazgatóság
Cím3758 Jósvafő,
Tengerszem oldal 1.
Igazgatóság+36 48 / 506 000
E-mailinfo.anp@t-online.hu
Aggteleki Nemzeti Park
Turisztika+36 48 / 503 001
E-mailinformacio@anpi.hu
Megközelítés
Adatvédelmi tájékoztató
Európai Regionális Fejlesztési Alap - Partnerséget építünk - Projekt információ
A honlapon található információk nem feltétlenül tükrözik az EU hivatalos véleményét.
© Minden jog fenntartva! - 2019
  |  
ANP Igazgatóság